Algemene Voorwaarden (versie januari 2015)

1          Toepasselijkheid

1.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, waarbij de heer W.D. Roovers, handelend onder de naam Roovers MKB Partners, zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Roovers MKB Partners voortvloeiende werkzaamheden

1.2          Opdrachtgever kan elke natuurlijke of rechtspersoon zijn, een natuurlijk persoon uitsluitend in de uitoefening van een onderneming

1.3          Afwijkingen van, en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

1.4          De hiervoor bedoelde overeenkomsten vormen een overeenkomst van opdracht. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onvoorwaardelijk.

2          Totstandkoming overeenkomst

2.1          Offertes en aanbiedingen van Roovers MKB Partners zijn vrijblijvend en verplichten Roovers MKB Partners niet een opdracht te aanvaarden.

2.2          Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat een door beide partijen getekende opdracht, opdrachtbevestiging of overeenkomst in het bezit is van Roovers MKB Partners, dan wel wanneer Roovers MKB Partners op verzoek van opdrachtgever daadwerkelijk is begonnen met de uitvoering van werkzaamheden voor opdrachtgever.

3          Uitvoering opdracht

3.1          Roovers MKB Partners voert de opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

3.2          Roovers MKB Partners bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

3.3          Roovers MKB Partners is gerechtigd om, indien dit voor een goede uitvoering van een gegeven opdracht noodzakelijk of bevorderlijk is, derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen, de kosten van deze inschakeling aan de opdrachtgever in rekening te brengen en namens de opdrachtgever beperkingen van de aansprakelijkheid van deze derden te aanvaarden. Roovers MKB Partners is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

3.4          Roovers MKB Partners zal voor zover dit in redelijkheid van Roovers MBK Partners verwacht moet worden, gezien de met de inschakeling van derden samenhangende kosten en overige omstandigheden, voorafgaand aan de inschakeling van derden overleg met opdrachtgever hieromtrent voeren.

4          Medewerking en gegevens opdrachtgever

4.1          Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens en bescheiden welke Roovers MKB Partners naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, (a) in de gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. Roovers MKB Partners bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.

4.2          Opdrachtgever staat in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4.3          Roovers MKB Partners heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4.4          Opdrachtgever vrijwaart Roovers MKB Partners voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.

4.5          Voor rekening en risico van opdrachtgever zijn de door Roovers MKB Partners gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Roovers MKB Partners, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de opdrachtgever van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden.

4.6          Ingevolge de Wet ter voorkoming van Witwassen en de Financiering van Terrorisme (WWFT) is opdrachtgever gehouden mee te werken aan de aldaar bedoelde vaststelling van zijn identiteit.

4.7          Op eerste verzoek van opdrachtgever zal Roovers MKB Partners de originele, door opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan opdrachtgever retourneren.

5          Geheimhouding

5.1          Roovers MKB Partners is verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Deze geheimhouding betreft alle door opdrachtgever verstrekte vertrouwelijke informatie, gegevens en bescheiden, alsmede door verwerking hiervan verkregen resultaten. De geheimhoudingsverplichting van Roovers MKB Partners geldt uitdrukkelijk niet voor het verstrekken van informatie aan financiers of andere partijen, binnen het kader van de uitvoering van de opdracht.

5.2          Roovers MKB Partners is verplicht gedurende de uitvoering van de opdracht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden, afkomstige informatie, daarbij het recht hebbend gebruik te maken van opslag op computerapparatuur. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgang van de bij Roovers MKB Partners opgeslagen informatie is voor opdrachtgever. Roovers MKB Partners is niet verplicht tot bewaring van hierboven bedoelde informatie en bescheiden na het eindigen van de uitvoering van de opdracht. Het gebruik van email voor de verzending van vertrouwelijke informatie vindt plaats voor risico van opdrachtgever.

6          Intellectuele eigendom

6.1          Het uitvoeren van de opdracht door Roovers MKB Partners houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Roovers MKB Partners rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan Roovers MKB Partners.

6.2          Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Roovers MKB Partners zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Roovers MKB Partners gebruiksrechten heeft verworven, waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

6.3          Het is opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roovers MKB Partners aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door Roovers MKB Partners. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

7          Declaraties

7.1          Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, declareert Roovers MKB Partners de kosten van de dienstverlening, vooruit, maandelijks achteraf, dan wel na voltooiing van de opdracht, aan de hand van de daadwerkelijk aan de opdracht bestede tijd, tegen het overeengekomen uurtarief. Indien met opdrachtgever niet uitdrukkelijk een uurtarief is overeengekomen, geldt het bij Roovers MKB Partners gebruikelijke uurtarief.

7.2          Uurtarieven zijn, indien van toepassing, afgegeven exclusief omzetbelasting. Eventuele kortingen betreffen alleen het uurtarief van Roovers MKB Partners en uitdrukkelijk niet de tarieven van door Roovers MKB Partners ingeschakelde derden.

7.3          Met betrekking tot de uitvoering van een opdracht gemaakte kosten worden afzonderlijk gespecificeerd en zonder toepassing van enige korting in rekening gebracht. Reistijd en afgelegde kilometers ten behoeve van opdrachtgever worden volledig in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.4          Een kostenraming vooraf is gebaseerd op de, op dat moment, door opdrachtgever verstrekte informatie. Hoewel Roovers MKB Partners zich zal inspannen de kosten voor opdrachtgever zo laag mogelijk en zoveel mogelijk binnen een vooraf afgegeven kostenraming te houden, behoudt Roovers MKB Partners zich het recht voor al haar werkzaamheden, verricht in het belang van opdrachtgever, en of ten behoeve van de goede uitvoering van de opdracht, aan opdrachtgever in rekening te brengen.

7.5          In afwijking van voorgaande kunnen partijen een vaste prijs overeenkomen. Ook in het geval er een vaste prijs is overeengekomen geldt dat de dienstverlening van Roovers MKB Partners een inspanningsverplichting betreft.

7.6          Uitsluitend als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan betaling van (een deel van) de bedongen prijs afhankelijk worden gesteld van het behalen van een voorafgaand bepaald resultaat. Ook indien betaling van een deel van) de bedongen prijs afhankelijk worden gesteld van het behalen van een voorafgaand bepaald resultaat betreft de dienstverlening een inspanningsverplichting. Roovers MKB Partners is nimmer aansprakelijk voor het niet behalen van het beoogde resultaat.

7.7          Roovers MKB Partners zal geen beloningen van derden, zoals aanbrengprovisies, aanvaarden voor werkzaamheden waarvoor opdrachtgever Roovers MKB Partners een vergoeding betaalt.

7.8          Roovers MKB Partners treedt niet op als agent, gevolmachtigde of anderszins namens derde partijen. Het staat Roovers MKB Partners echter vrij provisies van derden te ontvangen voor doorverwijzingen of werkzaamheden waarvoor Roovers MKB Partners van opdrachtgever geen vergoeding ontvangt.

8          Betaling

8.1          Betaling door opdrachtgever van de aan Roovers MKB Partners verschuldigde bedragen dient, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Roovers MKB Partners.

8.2          Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Roovers MKB Partners gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

8.3          Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Roovers MKB Partners gemaakte gerechtelijke en buitenrechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

8.4          In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.

8.5          Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van het recht tot opschorting en het recht zich op verrekening te beroepen of beslag onder zichzelf te leggen.

8.6          Indien de opdrachtgever in verzuim is, worden alle door Roovers MKB Partners ten name van de opdrachtgever verschuldigde bedragen opeisbaar, inclusief eventueel door Roovers MKB Partners nog op te stellen declaraties ter zake van verrichte diensten.

8.7          Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is Roovers MKB Partners gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Roovers MKB Partners te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Roovers MKB Partners gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Roovers MKB Partners uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

8.8          Roovers MKB Partners is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat al haar vorderingen ter zake van enige opdracht zijn voldaan

9          Termijnen

9.1          Indien tussen opdrachtgever en Roovers MKB Partners een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd en opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden opdrachtgever en Roovers MKB Partners in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd.

9.2          Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen opdrachtgever en Roovers MKB Partners overeengekomen is.

10       Beperking aansprakelijkheid

10.1       Roovers MKB Partners is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die ontstaat doordat opdrachtgever aan Roovers MKB Partners onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.

10.2       Roovers MKB Partners is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Roovers MKB Partners

10.3       Roovers MKB Partners is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Roovers MKB Partners voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Roovers MKB Partners uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico

10.4       Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Roovers MKB Partners beperkt tot het bedrag (exclusief omzetbelasting en verschotten) dat Roovers MKB Partners in de betreffende zaak in rekening gebracht heeft

10.5       Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen.

10.6       Onder schade als hierboven bedoeld, zijn aanspraken van derden mede begrepen. De opdrachtgever vrijwaart Roovers MKB Partners uitdrukkelijk voor dergelijke aanspraken.

10.7       Aansprakelijkheid van Roovers MKB Partners voor schade als gevolg van handelen of nalaten van opdrachtgever of derden, waaronder begrepen het niet tijdig verstrekken van gegevens en of het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtgever vrijwaart Roovers MKB Partners voor vorderingen van derden ter zake van schade als gevolg van handelen of nalaten zoals hiervoor bedoeld.

11       Klachten

11.1       Indien opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie van Roovers MKB Partners, kan opdrachtgever zijn bezwaren aan Roovers MKB Partners voorleggen.

11.2       Klachten van opdrachtgever betreffende de uitvoering van de door Roovers MKB Partners verrichtte werkzaamheden, geven opdrachtgever niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.

11.3       Op straffe van verlies van het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen, dienen klachten schriftelijk bij aangetekend schrijven, te worden ingediend binnen dertig dagen nadat opdrachtgever kennis heeft genomen, of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen, van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.

12       Overmacht

12.1       Indien Roovers MKB Partners haar verplichtingen uit enige overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren kan uitvoeren als gevolg van een haar niet toerekenbare oorzaak, wordt de uitvoering van deze verplichtingen opgeschort tot een moment waarop Roovers MKB Partners alsnog in staat is haar verplichtingen op behoorlijke wijze na te komen.

13       Beëindiging

13.1       Roovers MKB Partners en opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Opzegging dient bij aangetekend schrijven, faxbericht of ander bewijsbaar medium plaats te vinden onder vermelding van de reden van opzegging.

13.2       Opdrachtgever is gehouden alle declaraties ter zake het tot het moment van beëindiging gepresteerde te voldoen

14       Opschortingsrecht

14.1       Roovers MKB Partners is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

14.2       Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot bescheiden van opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Roovers MKB Partners hebben ondergaan.

15       Vervaltermijnen

15.1       Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Roovers MKB Partners in verband met het verrichten van werkzaamheden door Roovers MKB Partners, in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

16       Wijzigingen

16.1       Roovers MKB Partners is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever slechts verbindend worden, indien Roovers MKB Partners de opdrachtgever van de wijziging van de algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en veertien dagen na dagtekening van deze in kennis stelling zijn verstreken, zonder dat de opdrachtgever Roovers MKB Partners schriftelijk te kennen heeft gegeven niet met de wijziging in te stemmen.

17       Geschillen

17.1       Geschillen ter zake van overeenkomsten tussen Roovers MKB Partners en opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden bij uitsluiting van elke andere rechter beslecht door de (kanton)rechter van de vestigingsplaats van Roovers MKB Partners.

17.2       Op overeenkomsten tussen Roovers MKB Partners en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

18       Elektronische communicatie

18.1       Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en Roovers MKB Partners op verzoek van de opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

18.2       Opdrachtgever en Roovers MKB Partners zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij een of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

18.3       Zowel opdrachtgever als Roovers MKB Partners zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

18.4       De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs  is geleverd door de ontvanger.

19       Overige bepalingen

19.1       Indien Roovers MKB Partners op locatie van opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Roovers MKB Partners in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Roovers MKB Partners noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer) faciliteiten is opdrachtgever verplicht voor continuïteit  zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid  en viruscontrole procedures. Roovers MKB Partners zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Roovers MKB Partners van de faciliteiten van opdrachtgever gebruik maakt.

20       Reparatieclausule nietigheden

20.1       Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechtelijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst.

20.2       Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling –vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

20.3       Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

 

 

 

© 2011 Roovers MKB Partners Algemene Voorwaarden | Disclaimer Suffusion theme by Sayontan Sinha